سکس

سکس

در بیان مفاهیم مربوط به زندگی و سلامت انسان، گاهی با تابوهایی مواجه می‌شویم که اگر آن‌ها را بشکنیم نه تنها خطایی مرتکب نشده‌ایم بلکه کمکی بزرگ به اشاعه دانش و آگاهی کرده‌ایم. یکی از این مفاهیم «سکس» است. کلمه‌ای که حتی به زبان آوردن آن در بسیاری از محافل، جرم تلقی می‌شود، چه رسد به بحث و آگاهی‌بخشی در موردش.

تابو بودن «سکس»

تابو بودن «سکس» به معنی عمومی آن در جامعه ایران، ریشه‌ای در تاریخ این کشور دارد. تا جاییکه مقابله با اطلاع‌رسانی و آموزش درست در این مورد، باعث شده مردم از طرقی نامطمئن، به جستجوی اطلاعات در این زمینه بپردازند. یکی از اهداف اصلی «تن سالم» پرداختن به موضوعاتی است که کمتر در جامعه آموزشی رسانه‌ای فارسی به آن پرداخته شده و یا به علت ممنوع بودن، امکان پرداخت اصولی و بی‌پرده نداشته‌اند.  «سکس» نیز در این میان جایگاهی ویژه را به خود اختصاص می‌دهد و به همین دلیل برای این مفهوم، بخشی ویژه را در نظر گرفته‌ایم.

تازه ترین مقالات