سلامت روان

سلامت روان

یماری‌های روانی در دنیای پردغدغه امروز به دشمن شماره یک سلامت انسان‌ها مبدل شد‌ه‌‌اند. تا جایی که اضطراب و استرس که یک نشانه روانی‌ست به‌عنوان مادر تمامی بیماری‌ها شناخته می‌شود. در صفحه سلامت روان با دیدی گسترده به مسائل مرتبط با سلامت روان به عنوان بخشی مهم از مفهومی وسیع‌تر یعنی تن سالم خواهیم پرداخت.

تازه ترین مقالات